Objednávkový systém LBK interiér s.r.o.

Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcemu je umožnené nakupovať v elektronickom obchode až po registrácií v databáze elektronického obchodu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke dtd.lbkinterier.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný v elektronickom obchode kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim (fyzickou osobou) sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri uzatváraní a realizácii kúpnych zmlúv. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom v zmysle §2, ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v aktuálnom platnom znení a aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Predávajúcim je spoločnosť LBK interiér s.r.o., adresa: Vinohradnícka 247/21A, 90091 Limbach, IČO: 48268739, DIČ: 2120118572, IČ DPH: SK2120118572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 105987/B. Bankové spojenie: IBAN: SK1711000000002946008635 , SWIFT: TATR SK BX , Tatra Banka a.s. Email: dtd@lbkinterier.sk, tel. kontakt: 0918 591 727

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo dodanie objednávky v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Kupujúci je povinný si pred objednaním tovaru podrobne prečítať časť Návod. Potvrdením a odoslaním objednávky súhlasí s technickými podmienkami predávajúceho.


Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy je akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávku je možné zaslať prostredníctvom elektronického obchodu dtd.lbkinterier.sk alebo emailom na dtd@lbkinterier.sk. Platnosť objednávky je v momente pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov a náležitostí potrebných pre vytvorenie objednávky. Pre vytvorenie objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, adresu dodania, tel. kontakt a email, zoznam a počet objednaného tovaru a služieb v prípade ak ide o fyzickú osobu a v prípade ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu aj obchodné meno / názov spoločnosti, IČO, DIČ a v prípade platiteľa DPH aj IČ DPH.

Predávajúci je oprávnený od kupujúceho vyžiadať pred dodaním zálohu na objednaný tovar a služby. Kupujúci v tomto prípade nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru alebo služieb v plnej výške.

Kupujúci môže stornovať objednávku v prípade, ak je ešte rozpracovaná. V prípade ak je objednávka odoslaná, môže objednávku stornovať len emailom alebo telefonicky a to okamžite. V prípade prijatia objednávky predávajúcim a začiatku spracovania objednávky nie je možné objednávku stornovať. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu emailom. Doba spracovania objednávky je do 48 hodín od odoslania objednávky kupujúcim.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar a služby podľa akceptovanej objednávky. Lehota dodania predávajúcim je zvyčajne do 10 pracovných dní od prijatia zálohovej platby na účet predávajúceho. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom, je dodávateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Objednávku je možné zaslať prepravnou službou alebo prevziať osobne v stanovenom mieste odberu (termín odberu je potrebné si dohodnúť vopred na tel. čísle: 0917 388 443 v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00.) V prípade, ak je tovar preberaný osobne, kupujúci sa musí riadne identifikovať ale splnomocniť osobu, ktorá objednávku preberie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní skontrolovať stav a obsah tovaru podľa priloženého dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhodná s kúpnou zmluvou, ak je neúplná alebo poškodená.

V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednaný tovar zlikvidovať. Záloha za neprevzatý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

Reklamácie a záruka

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté na tovare v záručnej dobe ak boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť. Všetky sťažnosti a reklamácie je potrebné oznámiť LBK interiér bez zbytočného odkladu po zistení dôvodov pre sťažnosti a reklamácie. Dodávateľ zodpovedá za vady drevárskych a nábytkárskych prác v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.  Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane  príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  - uplynutím záručnej doby tovaru,
  - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  - neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými a/alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
-   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:  A)   odovzdaním opraveného tovaru, B)   výmenou tovaru, C)   vrátením kúpnej ceny tovaru, D)   vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, E)   odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Záruka za akosť sa nevzťahuje na:
- bežné opotrebovanie tovaru,
- poškodenie výrobku (vrátane poškodenia spôsobeného dôsledkom neodbornej inštalácie, nesprávneho uvedenia do prevádzky a užívania v rozpore s návodom či obvyklým spôsobom užívania),
- prípady, keď tovar bol užívaný k náročnejšej ako domácej prevádzke (reštaurácie či obdobné prevádzky).

Postup v prípade reklamácie

Pri preberaní tovaru od prepravcu si kupujúci pozorne skontroluje dodaný tovar. Zásielku, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako poškodená (napríklad poškodený obal), nepreberie.

V prípade, že je tovar poškodený aj napriek tomu, že bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru a to písomne prostredníctvom reklamačného protokolu zaslaného e-mailom na dtd@lbkinterier.sk. Kupujúci berie na vedomie, že uplatnenie nárokov z chýb tovaru pre nekompletnosť alebo poškodenie nebude po tomto termíne akceptované.

Reklamačný protokol nájdete TU

Záruka na posuvné dvere sa vzťahuje iba na dvere do maximálnej šírky 1030 mm pre sklenené dvere a 1230 mm pre dvere s výplňou z LDTD.

Podľa noriem stanovených predávajúcim je zabezpečovaná maximálna kvalita dodávaných tovarov a polotovarov. Drevotriesková doska môže mať odchýlku od objednanej šírky alebo dĺžky 0,5mm na 1 meter rezu. Pre ostatné objednané tovary alebo polotovary je stanovená odchýlka ±2mm (dvere, kontajner, kovanie). Koľajnice pre vstavané skrine sú rezané s nadmierou. Na mieru narezaná drevotrieska môže obsahovať nečistoty, ako je prach, zvyšky hrán (ABS) a lepidla.

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, respektíve odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Toto právo má kupujúci aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihne osobným odberom.

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môže kupujúci tovar vrátiť osobne na adresu sídla predávajúceho alebo zaslať nakúpený tovar na prevádzku: LBK interiér s.r.o., Bratislavská 85, 90201, Pezinok. Otváracia doba: 09:00 až 16:00 počas pracovných dní.

Vrátený tovar sa kupujúci zaväzuje zabaliť tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení sa kupujúci zaväzuje doručiť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Predávajúci nepreberie tovar posielaný kupujúcim na dobierku. K vrátenému tovaru musí kupujúci vždy priložiť faktúru, ktorá potvrdí, že tovar zakúpil u predávajúceho. Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Dodržanie 14 dňovej lehoty - pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia kupujúceho, že chce odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

V prípade, ak tovar kupujúci nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO v objednávke), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

Použitie, údržba a skladovanie nábytkových dielcov –  narezanej laminátovej drevotrieskovej dosky a ohranenej ABS hranou na mieru podľa požiadavky

Nábytkové dielce sa využívajú v nábytkovom priemysle na zostavenie jednotlivých častí nábytku – kuchynských liniek, vstavaných skríň, kúpeľňového, detského, nábytku, zostáv do obývačky a i.  Povrch dvierok alebo nábytkových dielcov sa odporúča udržiavať iba vlhkou jemnou handričkou bez drsného povrchu s čistou vodou s prípadným použitím malého množstva saponátu bez obsahu piesku, jemného brusiva . Povrchovú úpravu je možné poškodiť  rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním (škriabanie, trenie), zvýšeným tlakom, predmetmi s ostrým alebo abrazívnym (brúsnym) povrchom.

Nábytkové dielce musia byť u predávajúceho aj kupujúceho skladované v suchých a krytých priestoroch chránených proti prachu. Ukladajú sa  po dlhšej strane na rovné podložky tak, aby nedošlo k ich prehnutiu, medzi jednotlivými dvierkami alebo dielcami musia byť vložky z papiera alebo iného mäkkého materiálu a nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom (dážď, mráz, a i.)


Ochrana osobných údajov e-shopu dtd.lbkinterier.sk

 
Spoločnosť LBK interiér s.r.o., adresa: Vinohradnícka 247/21A, 90091 Limbach, IČO: 48268739, DIČ: 2120118572, IČ DPH: SK2120118572, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 105987/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo / mobilné číslo a adresu/sídlo.
       
Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie z kúpnej zmluvy medzi predaávajúcim a kupujúcim, ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa kúpnej zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu s požiadavkou o zrušení.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou LBK interiér s.r.o. a je teda jediným správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese dtd@lbkinterier.sk.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky dtd.lbkinterier.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely základnej funkčnosti webových stránok a merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach. Zber cookies môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.    

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi - poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.